اگر من جای شما مردم عزیز بودم تظاهرات بر الیه گرانی می کردم ولی چون منافق های از خدا بی خبر شعار های سیاسی می دهند اغتشاش ایجاد می کنند جلوه ما خراب می شود😥😥😥