چرا آقای روحانی گفت اگر با برادرم کاری داشته باشید من جنگ اعلام میکنم تو غلط کردی بی جا کردی این مردم هنوز اونقدر هشیار هستند که تو اون برادرت کشور را ویران کنید

باز به این بی لیاقت رای بدید