عشق یعنی لافتا الا علی 

عشق یعنی رهبرم سید علی 

عشق یعنی دست تو پر پر شده

عشق یعنی یک علی رهبر شده