آخه این رئیس جمهور ما  چقدر رو داره جوری  پای افتتاح پروژه های سپاه الا برکت الله میگه که انگار خودش طراح و نقشه کش و  مهندسشه  در ضمن برای  الا برکت اللهت زیاد جک  طراحی شده بعده دیگه نگو 😂😂😂😄😄😄