منافق اون کسی است که پست کله گنده ای تو این مملکت داره و کشور را ویران می کنه تازه ایال رو فرستاده آمریکا خودشم پاسپورتش زیر بغلشه  تا تقی به توقی خورد سریع تر از هواپیما در میره  

البته به اینا نمیگن منافق اینا نامرد وطن فروش خلاصه سگ شبیه سازی شده به انسان