می دونم به مردم کشورم داره خیلی فشار میاد دلار شد۱۵ هزار تومان البته دلار جهانگیری هنوز ۴۲۰۰ مونده