لطفا نظر بدید


به نظر شما این روحانی رئیس جمهور خوبی هست یا نه🤔